Naslovna
 O nama
 GALANTERIJA
 ZA OPERATIVCA
 REGULATIVA
 NORMATIVI
 JAVNA NABAVA
 TEKSTILNI LANCI
 Linkovi
 Kontakt


A D R E S A R  NEZAOBILAZNA STRANICA GRAĐEVINSKOG OPERATIVCA  
Upiši traženi pojam


Google  Yahoo  MSN


GALANTERIJA - ZA OPERATIVCA - REGULATIVA - NORMATIVI - JAVNA NABAVA - TEKSTILNI LANCI -

  ZA OPERATIVCA

PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK

 

 

 

PRIMJER 1
 BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU
ZAGREB
 
Broj: 05-29/52-2005
Zagreb, 26.05.2006.

Z   A   P   I   S   N   I   K

Komisije za primopredaju i konačni obračun izvedenih radova na adaptaciji i obnovi postojeće bolničke građevine:

1.  Odjel neurološke rehabilitacije I. i II. Kat - sjeverno krilo
2.  Hodnici I. i II. Kata
3.  Lift u istočnom krilu

Zapisnik je sastavljen u prostorijama naručioca radova 26.05.2006. godine

1.  Komisija

Rješenjem naručioca, Bolnice za medicinsku rehabilitaciju Zagreb, broj 05- 29/52-2005., osnovana je Komisija za preuzimanje i okončani obračun izvedenih radova na adaptaciji i obnovi odjela neurološke rehabilitacije.

1.1.Predstavnici investitora
    -    Josip Marić, dipl.ing. - koordinator Povjerenstva
    -    dr. Darko Baran - član
    -    Josip Pisanić, VMT - član
    -    Zdravko Laček, VFT - član
    -    Milica Fučkar - član
    -    Branka Kažić - član

Radu komisije prisustvuju svi članovi, predstavnici investitora.

1.2.Radu komisije prisustvuju:
    -    Veljko Gugec, ruk. gradilišta i predstavnik izvoditelja
    -    Marin Zulon, dipl.ing.arh., glavni nadzorni inženjer
2.  Naručitelj radova

Za predmetne radove naručitelj je bio Bolnica za medicinsku rehabilitaciju Zagreb

 

 

 

 

 

 

3.  Izvoditelj radova
Izvoditelj radova bio je "Brankoinvest" d.o.o. Zagreb, Brankova 91.
4.  Ugovor o izvođenju radova

Naručitelj i izvoditelj radova zaključili su Ugovor o izvođenju radova na temelju ponude izvoditelja broj 55/05. od 30.06.2005. godine. Ugovor je zaključen 21.07.2005.godine na iznos: 5.384.073,83kn (4.413.175,25 + PDV 970.898,56 kn).

5.  Izvođenje radova

Radovi na adaptaciji i obnovi izvedeni su prema ugovorenim troškovnicima i naknadno sastavljenim i od strane naručitelja odobrenim troškovnicima, a sve u skladu s potrebama i financijskim mogućnostima naručioca.

6.  Predmet rada Komisije

Predmet rada Komisije po ovom Zapisniku je preuzimanje i konačni obračun izvedenih radova na adaptaciji i obnovi "Odjela neurološke rehabilitacije" bolnice u Zagrebu.

6.1. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 4.413.175,25 kn plus PDV
6.1. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 4.413.175,25 kn plus PDV
6.3. Izvedeni radovi po ugovoru 4.224.874,59 kn plus PDV
6.4. Izvedeni vantroškovnički radovi 305.603,19 kn plus PDV
6.5. Sveukupno izvedeno po ugovoru i plus vantroškovnički radovi 4.530.477,78 kn plus PDV
6.6. Komisija konstatira da je ugovoreni iznos premašen za 117.302,51 kn plus PDV

Navedeni iznos premašen je iz razloga što se u toku izvođenja radova ukazala potreba za sanacijom stropa iznad II kata istočnog krila, a zbog loše postojeće konstrukcije. Navedeni radovi nisu se mogli predvidjeti u osnovnom ugovorenom troškovniku, već su se pojavili u toku samog izvođenja i bilo je nužno izvesti ih zbog stabilnosti same građevine.

7.  Obračunska situacija

Izvoditelj radova je naručiocu predao Okončanu situaciju broj 31/06. od 25.05.2006. godine. Iskazana vrijednost radova u Okončanoj situaciji utvrđena je prema količinama radova iz građevinske knjige, potpisanoj po ovlaštenim predstavnicima investitora (nadzornih inžinjera) i primjenom ugovorenih jediničnih cijena. Vrijednost izvedenih radova iskazanih u Okončanoj situaciji iznosi ukupno 5.527.182,89 kn (4.530.477,78 kn + PDV 996.705,11 kn).

8.  Utvrđeni nedostaci na izvedenim radovima
Komisija je utvrdila slijedeće nedostatke na izvedenim radovima:
Elektroinstalaterski radovi:
Kod pregleda ektroinstalaterskih radova uočeni su slijedeći nedostaci:

 -  Kod razdjelnika informatike na prvom katu potrebno je postaviti manjkajući poklopac plastične kanalice

 -  U razvodne ormare u kojima su montirani UP-ovi osigurači potrebno je postaviti ručke za zamjenu osigurača

Stolarski radovi:
Kod pregleda stolarskih radova uočeni su slijedeći nedostaci:

 -   Na prozorima EMG-laboratorija u prizemnom dijelu građevine potrebno je postaviti žaluzine na dva prozora

    -   Na mimokretnim vratima dvorane na prvom katu ne drže stop elementi, a jedan nedostaje.

Centralno grijanje - Vodovod i Kanalizacija:
Kod pregleda navedenih radova uočeni su slijedeći nedostaci:

 -  Predati investitoru rezervne filtere za unutarnje jedinice klima uređaja (rezervni filteri zaventilo-konvektore predani su ranije).

Ostali radovi:
 -  Sa gradilišta odvesti kontejner i preostali građevinski materijal 
9. Rokovi otklanjanja nedostataka
Utvrđeni nedostatci navedeni u točci 8., izvoditelj se obvezuje otkloniti u roku 8 dana
10.Dovršenje ugovorenih obveza izvoditelja radova

Komisija utvrđuje da je izvoditelj radova izvršio svoje obveze u skladu s Ugovorom i u skladu s naknadno odobrenim troškovnicima, osim za nedostatke navedene u točci 8 (osam) Zapisnika. 

11.Rok dovršenja radova

Prema članku 5. Ugovora o izvođenju radova, rok za dovršenje radova bio je 08. veljače 2006. Radovi su u potpunosti dovršeni 07.04.2006. Izvoditelj radova nije bio u mogučnosti završiti sve radove do dogovorenog roka, jer investitor nije bio u mogućnosti na vrijeme isprazniti sve prostore koji su se adaptirali, zbog dodatnih radova koji su se pojavili tokom izvođenja radova, kao i zbog loših vremenskih uvjeta koji su bili u toku izvođenja ugovorenih radova (niske temperature i sl.).Shodno tome, Komisija smatra da nema osnove za obračun penala za zakašnjenje.

12.Jamstvo

Prema članku 13. Ugovora za izvođenje radova, izvoditelj jamči za izvedene radove dvije godine, a za isporučenu opremu jamstveni rok je onaj kojeg daje proizvođač opreme. Jamstveni rok teče od današnjeg dana, tj. Od 26.05.2006. godine. Izvoditelj radova dužan je po pozivu naručioca pristupiti otklanjanju utvrđenih nedostatak koji eventualno nisu navedeni u ovom Zapisniku, a pojavili bi se u garantnom roku. Ukoliko izvoditelj takove nedostatke ne otkloni u mogućem roku, naručitelj radova ima pravo otkloniti takove nedostatke po drugim izvoditeljima, a na teret izvoditelja radova "Brankoinvest" d.o.o., Zagreb.

13.Okončani obračun
13.1. Vrijednost izvedenih radova po Okončanoj situaciji broj 31/06. od 25.05.2006.god. iznosi  4.530.477,78 kn plus PDV 996.705,11 kn, ukupno                                   5.527.182,89 kn.
13.2. Izvoditelju radova do sada je isplaćeno 4.226.994,60 kn plus PDV 929.938,81 kn, ukupno                    5.156.933,41 kn.
13.3. Ostaje za isplatu 303.483,18 kn plus PDV 66.766,30 kn, sveukupno                                                       370.249,48 kn.

14.Izvođač radova predao je investitoru kompletnu dokumentaciju o dokazu kvalitete izvedenih radova, garancijske listove, dokumentaciju izvedbenog stanja i sve potrebne ateste. Popis predane dokumentacije iskazan je u posebnom popisu koji je sastavni dio ovog zapisnika.

15.Zaključak

Komisija predlaže naručitelju radova - Bolnici za medicinsku rehabilitaciju Zagreb - da prihvati rad Komisije za konačni obračun i primopredaju radova navedenih u ovom zapisniku. Konačnu isplatu gore navedenog iznosa naručitelj će platiti izvoditlju po ispostavi ovjerene okončane situacije od strane nadzornih inženjera. 

Povjerenstvo za preuzimanje radova:
    -    Josip Marić, dipl.ing. - koordinator Povjerenstva
    -    dr. Darko Baran - član
    -    Josip Pisanić, VMT - član
    -    Zdravko Laček, VFT - član
    -    Milica Fučkar - član
    -    Branka Kažić - član
Radu povjerenstva prisustvovali su:
    -    Veljko Gugec, ing.gr., ruk. grad. i predstavnik izvoditelja
    -    Marin Zulon, dipl.ing.arh., glavni nadzorni inženjer
Zapisničar: Biljana Barmec
Dovršeno u 11 sati.


(19.10.2006.)

VAŽNO!!! OD 01.04.2010. OBAVEZNO ENERGETSKO CERTIFICIRANJE NOVIH ZGRADA


- NOVOSTI IZ ZAŠTITE NA RADU
- LICENCIRANJE TVRTKI
- OTVARANJE GRADILIŠTA U PRAKSI
- PRIJAVA INSPEKCIJI RADA
- PRIJAVA GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI
- PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA
- UREĐENJE GRADILIŠTA
- DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU
- ISKOPI
- PROJEKT BETONA
- ATESTNA DOKUMENTACIJA
- RAČUN
- NAPLATA IZVEDENIH RADOVA
- ZAŠTITA NA RADU
- GRAĐEVINSKA KNJIGA
- GRAĐEVINSKI DNEVNIK
- OPĆI I POSEBNI UVJETI UGOVORA O GRAĐENJU
- ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE ROKA ZAVRŠETKA RADOVA
- POPIS GRAĐEVINSKIH DNEVNIKA
- POPIS ATESTNE DOKUMENTACIJE
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE GLAVNOG IZVOĐAČA RADOVA
- ZAPISNIK SA TEHNIČKOG PREGLEDA
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA ZA STROJARSKE INSTALACIJE
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE GLAVNOG NADZORNOG INŽINJERA
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA ZA ELEKTROINSTALACIJE
- IZVOĐAČI 2- DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI PREGLED
- IZVOĐAČI 1- DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI PREGLED
- ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE
- DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI PREGLEDPretraži vijestiBono d.o.o., bojana@bono.hr
KONTAKT: Fax 01 29 30 133, GSM 098 19 32 570