Naslovna
 O nama
 GALANTERIJA
 ZA OPERATIVCA
 REGULATIVA
 NORMATIVI
 JAVNA NABAVA
 TEKSTILNI LANCI
 Linkovi
 Kontakt


A D R E S A R  NEZAOBILAZNA STRANICA GRAĐEVINSKOG OPERATIVCA  
Upiši traženi pojam


Google  Yahoo  MSN


GALANTERIJA - ZA OPERATIVCA - REGULATIVA - NORMATIVI - JAVNA NABAVA - TEKSTILNI LANCI -

  ZA OPERATIVCA

ZAVRŠNO IZVJEŠĆE GLAVNOG NADZORNOG INŽINJERA
 
PRIMJER 1
IZJAVA GLAVNOG NADZORNOG INŽINJERA
INVESTITOR:
ROZALIJA NEMEC, Bonska 3                                                  
GRAĐEVINA:
ZAMJENSKA STAMBENA ZGRADA                                                           
Zagreb, Podvršje br.106, na k.č. 4571  k.o. Maksimir
U skladu s člankom 13. Pravilnika o tehničkom pregledu građevine, koji je donesen temeljem čl.140. stavak 3. Zakona o gradnji N.N. 175/03 i 1000/04, izdaje se:
ZAVRŠNO IZVJEŠĆE GLAVNOG NADZORNOG INŽENJERA br. 024/06
GLAVNI NADZORNI INŽENJER:
ARHITEKTURA DUPLANČIĆ d.o.o.                      
Nataša Rauch, dipl.ing.arh.
Zagreb, Ružmarinka 15                                                  
imenovanje br. 037/05/MD/MR od 24.10.2005.
Izjava o cjelovitosti i međusobnoj usklađenosti stručnog nadzora 
Nad izvedbom građevine proveden je cjelovit i međusobno usklađen stručni nadzor.
Stručni nadzor građ.- obrtničkih radova                    
Nataša Rauch, dipl.ing.arh.
imenovanje br. 037/05/MD/MR od 24.10.2005.
Stručni nadzor izvedbe konstrukcije i instalacije vodovoda                               
i kanalizacije                              
Andriani Christoforou, dipl.ing.građ.
imenovanje br. 037-2/05/MD/MR od 24.10.2005.
Stručni nadzor izvedbe strojarskih instalacija                               
Željko Vlahović, dipl.ing.stroj.
imenovanje br. 03/06 od 03.02.2006
Stručni nadzor izvedbe elektroinstalaterskih radova             
Branko Ostojić, dipl.ing.el.
rješenje br. 04/05, listopad 2005.
Izjava o usklađenosti
Zgrada je izvedena u skladu s građevinskom dozvolom, teh. dokumentacijom, Zakonom o gradnji i posebnim propisima. Iskolčenje građevine je izvršeno u skladu s elaboratom iskolčenja građevine i Glavnim projektom.
GRAĐEVINSKA DOZVOLA
                                         Klasa: UP1-361-03/05-01/101
                                         Ur. Broj: 251-13-32/212-05-11
                                         Zagreb, 19.08.2005.
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
Projekt uklanjanja građevine                                      
ARHITEKTURA DUPLANČIĆ d.o.o.
Zagreb, Ružmarinka 15
projektant: Nataša Rauch, dipl.ing.arh                                                                                    
BP-201/05
Glavni projekt                                                               
ARHITEKTURA DUPLANČIĆ d.o.o.
Zagreb, Ružmarinka 15
projektant: Nataša Rauch, dipl.ing.arh.
BP-201/05
Mapa 1 – ARHITEKTONSKI PROJEKT                      
    ARHITEKTURA DUPLANČIĆ d.o.o.
    projektant: Nataša Rauch, dipl.ing.arh.
    BP-201/05
Mapa 2 – GRAĐEVNI PROJEKT                                 
    ARHITEKTURA DUPLANČIĆ d.o.o.
    projektant: Andriani Christoforou - Jeličić, dipl.ing.građ.
    BP-201/05
Mapa 3 – PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE    
    HIDROPROJEKT d.o.o. Zagreb
    projektant:Mirjan Smoljo dipl.ing.građ
    TD-174/05
Mapa 4 – ELEKTRO-PROJEKT                                   
    ured ovlaštenog inž. elektrotehnike
    projektant: Branko Ostojić dipl.ing.el.
    TD-18/05
Mapa 5 – STROJARSKI PROJEKT GRIJANJA          
    PRO ING d.o.o., Zagreb
    projektant: Ranko Bihler dipl.ing.stroj
    BP-76/05
Geotehnički elaborat br. GM-48/05                               
BAGODA d.o.o. Zagreb, Gortanova 5
Diobni nacrt RN br. 992/2005                                        
KNEZ-INVEST d.o.o. Zagreb
Cernička 13A
Suglasnosti, uvjeti, potvrde i mišljenja
suglasnost
Vodoopskrba i odvodnja, Sektor odvodnje                    
05/1267-b od 18.07.2005.
suglasnost
Vodoopskrba i odvodnja, Sektor vodoopskrba              
611-ingV.S./V.S. br.3-R-23007/2005 od 13.07.2005.
suglasnost
HEP-distribucija – DP Elektra Zagreb                          
400101-051892-0022 od 04.07.2005.
konačna suglasnost
Gradska plinara Zagreb                                                 
br. 635/P-54/05 od 22.07.2005.
potvrda                                                                        
Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb          
Klasa: 540-02/05-03/1837
Urbroj: 251-07-07/44-05-2 od 8.07.2005.
prethodno odobrenje
Gradski zavod za zaštitu i obnovu spomenika            
kulture i prirode
Klasa: UP/I-612-08/05-06/470
Urbroj: 251-16-04/05-02 od 12.07.2005.
prethodno odobrenje za uklanjanje
Gradski zavod za zaštitu i obnovu spomenika            
kulture i prirode
Klasa. UP/I-612-08/05-06/471
Urbroj: 251-16-04/05-02 od 12.07.2005.
potvrda RN br.992/2005.                                              
Gradski zavod za katastar i geodetske poslove           
Klasa: 932-06/2005-01/1494
Urbroj: 251-15-02/1-2005-4 od 11.7.05.
potvrda RN br.992/2005.
Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,   
izgradnju grada, grad. stam. i kom. poslove i promet  
Klasa: 350-05/05-05/41
Urbroj: 251-13-32/204-05-02 od 19.07.2005.
GLAVNI IZVOĐAČ:
„GRAĐENJEINVEST“                                             
Graditeljstvo i trgovina d.o.o.                                      
Zagreb, Samoborska cesta 91
rješenje o upisu u registar djelatnosti,
Trgovački sud Zagreb,
MBS 080138423, od 18.11.2003
Glavni voditelj radova:                                             
Željko Žugec inž.građ., 67/05-ŽH, od 25.10.2005.
Građevinski radovi:
„GRAĐENJEINVEST“                                              
Graditeljstvo i trgovina d.o.o
Zagreb, Samoborska cesta 91
Obrtnički radovi:
keramičarski i kamenarski radovi
„GRAĐENJEINVEST“                                              
Graditeljstvo i trgovina d.o.o
Zagreb, Samoborska cesta 91
soboslikarsko-ličilački radovi
„FARBOINTERIJERI“ d.o.o.                                      
Zagreb, Hrvatskih Pavlina 13
stolarski radovi
STOLARSKO-ZANATSKA RADNJA                     
vl. Miljenko Lisak
D. Stubica, Golubovečko naselje 33
fasaderski radovi
„FARBOINTERIJERI“ d.o.o.                                      
Zagreb, Hrvatskih Pavlina 13
parketarski radovi
„DIP“ d.d.                                                                     
Karlovac, Banija 127
hidroizolacija
„FUNDA“ d.o.o.                                                          
Zaprešić, B.J. Jelačića 45
bravarija
„GRAĐENJEINVEST“                                               
Graditeljstvo i trgovina d.o.o
Zagreb, Samoborska cesta 91
Instalaterski radovi:
vodovod, kanalizacija i strojar. instalacije
„PILI MONTAŽA“ d.o.o., Zagreb, Trg siječanjskih žrtava 1
voditelj radova: Robert Pili, rješ. o imenovanju 
                           od17.04.2006.
elektro-instalacije
„GEO-OPREMA CIGLINEČKI“ d.o.o.                     
Ciglenica Zagorska, Cigl. Zagorska 11
voditelj radova:                                                            
Pavao Skorić, el.teh., VR-04/2006 od 03.04.2006
Ugovor o građenju
Ugovor o građenju br. 06/05 između investitora i izvođača radova, sklopljen je 16.08.2005.
Građevinski dnevnik
Prijava početka radova 08.11.2005.
Građevinski dnevnik vođen od strane izvođača radova i potpisan od nadzornog inženjera, sastoji se od 5 knjiga, br. listova 1-231. Dnevnik je vođen od 07.11.2005. i zaključen dana 07.10.2006. Na zadnju stranicu građevinskog dnevnika upisani su svi atesti  za ugrađene materijale.
Izvješće o izmjenama
Tijekom izvedbe građevine došlo je do manjih promjena i građevina je uglavnom izvedena prema projektiranoj teh. dokumentaciji, odnosno glavnom projektu.
Promjene se odnose na uređenje okoliša zbog prilagodbe konfiguraciji terena, te je sada omogućen zaseban ulaz u stan na 1. katu i u potkrovlju na sjevernoj strani građevine. U građevinskom dijelu je došlo do manjih promjena u tlocrtnoj dispoziciji  stanova na 1. katu i u potkrovlju, koji sada mogu funkcionirati kao cjelina. Navedene promjene nemaju utjecaja na konstrukciju zgrade, ne reflektiraju se na izgled pročelja, niti utječu na bilo koji od bitnih zahtjeva za građevinu. Sve promjene prikazane su u nacrtima izvedenog stanja. Izvedba svih instalacija usklađena je s navedenim promjenama.
Očitovanje o nepravilnostima i manjkavostima
Tijekom izvedbe građevine NIJE došlo do:
- nepravilnosti, niti su uočeni nedostaci građenja koji bi utjecali na uporabljivost građevine
Izvješće o provedbi kontrolnih postupaka
Tijekom izvedbe građevine provedeni su slijedeći kontrolni postupci u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno dokazivanja kvalitete određenih dijelova zgrade:
geodetske snimke
- geodetski snimak izvedenog objekta
- geodetski snimak priključka vode, kanalizacije i HT
Ispitivanja, kontrole, pregledi
 - izvješće o kvaliteti betona
 - potvrda o tlačnoj probi vodovodne instalacije
 - izvješće o ispitivanju vode za piće
 - atest o vodonepropusnosti kanalizacije
 - atest vanjske interne kanalizacije na vodonepropusnost
 - ispitivanje dimnjaka
 - zapisnik o ispitivanju plinske instalacije na nepropusnost (mjereni i nemjereni plin)
 - ispitivanje plinskih bojlera kao uređaja s povećanom opasnošću
 - zapisnik o puštanju u pogon plinskih bojlera
 - hladna tlačna proba ispitivanja nepropusnosti toplovodne instalacije
 - topla funkcionalna proba radi ispitivanja funkcionalnosti i regulacije sistema grijanja
- protokol o ispitivanju el. instalacija
- izvješće (zapisnik) o pregledu i ispitivanju instalacije gromobrana
- reviziona knjiga gromobrana
- ispitivanje zvučne izolacije
dokazi kvalitete, dokazi o uporabljivosti ugrađenih građ. proizvoda njihove sukladnosti
Na zadnjoj stranici građ. dnevnika upisani su svi dokumenti o kvaliteti ugrađenih materijala, te će isti biti stavljeni na uvid Komisiji za tehnički pregled.
TEMELJEM OBAVLJENOG STRUČNOG NADZORA, PREDLAŽE SE IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE.
-                                                                                                                                                            
Zagreb, 23.10.2006.
                                        Glavni nadzorni inženjer:
                          Nataša Rauch, dipl.ing.arh., ovlašteni arh.
                              ARHITEKTURA DUPLANČIĆ d.o.o.


(12.05.2006.)

VAŽNO!!! OD 01.04.2010. OBAVEZNO ENERGETSKO CERTIFICIRANJE NOVIH ZGRADA


- NOVOSTI IZ ZAŠTITE NA RADU
- LICENCIRANJE TVRTKI
- OTVARANJE GRADILIŠTA U PRAKSI
- PRIJAVA INSPEKCIJI RADA
- PRIJAVA GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI
- PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA
- UREĐENJE GRADILIŠTA
- DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU
- ISKOPI
- PROJEKT BETONA
- ATESTNA DOKUMENTACIJA
- RAČUN
- NAPLATA IZVEDENIH RADOVA
- ZAŠTITA NA RADU
- GRAĐEVINSKA KNJIGA
- GRAĐEVINSKI DNEVNIK
- OPĆI I POSEBNI UVJETI UGOVORA O GRAĐENJU
- ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE ROKA ZAVRŠETKA RADOVA
- POPIS GRAĐEVINSKIH DNEVNIKA
- POPIS ATESTNE DOKUMENTACIJE
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE GLAVNOG IZVOĐAČA RADOVA
- ZAPISNIK SA TEHNIČKOG PREGLEDA
- PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA ZA STROJARSKE INSTALACIJE
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA ZA ELEKTROINSTALACIJE
- IZVOĐAČI 2- DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI PREGLED
- IZVOĐAČI 1- DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI PREGLED
- ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE
- DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI PREGLEDPretraži vijestiBono d.o.o., bojana@bono.hr
KONTAKT: Fax 01 29 30 133, GSM 098 19 32 570