Naslovna
 O nama
 GALANTERIJA
 ZA OPERATIVCA
 REGULATIVA
 NORMATIVI
 JAVNA NABAVA
 TEKSTILNI LANCI
 Linkovi
 Kontakt


A D R E S A R  NEZAOBILAZNA STRANICA GRAĐEVINSKOG OPERATIVCA  
Upiši traženi pojam


Google  Yahoo  MSN


GALANTERIJA - ZA OPERATIVCA - REGULATIVA - NORMATIVI - JAVNA NABAVA - TEKSTILNI LANCI -

  ZA OPERATIVCA

GRAĐEVINSKI DNEVNIK
 
 

Građevinski dnevnik

Izvođač je dužan za vrijeme izvođenja radova voditi građevinski dnevnik.

Građevinski dnevnik vodi se u obliku uvezane knjige sa dvostruko obilježenim stranicama (original i kopija) čija se kopija može iz knjige trgati.

Građevinski dnevnik vodi rukovoditelj radova ili osoba koju on odredi od dana uvođenja Izvođača u posao do dana primopredaje nakon završetka radova.

U građevinski dnevnik se svakodnevno upisuju podaci o tijeku i načinu izvođenja radova kao i svi oni koji se u slijedećim fazama neće moći pregledati (temeljne jame i podloge prije nastavka radova, oplata i armatura prije betoniranja, posteljica prije izgradnje gornjeg sloja, zidani elementi prije žbukanja, instalacije prije zatvaranja izolacije, prije zatrpavanja i sl.) , uzimanju uzorka materijala za ispitivanje, ispitivanjima na gradilištu, rezultatima ispitivanja i atestiranja, eventualnim prirodnim događajima i udesima, prispijeću, porijeklu i kvaliteti materijala i opreme koji se isporučuju na gradilište, visinskim točkama, iskolčenju i sl., ispitivanju terena, pregledu gradilišta po inspekcijskim organima i njihovim nalazima, kao i o drugim radovima i događajima od utjecaja na sigurnost i kvalitetu radova.

Nadalje, upisuju se svi oni podaci koji mogu služiti kao dokaz kod obračuna izvedenih radova, kao što su podaci o: izmjenama i dopunama projekta, zastojima i prekidima radova, radovima koji se obračunavaju u režijskim satima, nepredviđenim i naknadnim radovima, podzemnim vodama, izmjenama uvjeta rada, broju uposlenih i njihovoj kvalifikacijskoj strukturi, mehanizaciji na gradilištu, kotama iskopa, kategoriji zemljišta, izmijenjenim uvjetima rada i dr.

Nadzorni inženjer i Izvođač korespondiraju putem građevinskog dnevnika u vezi s navedenim podacima kao i drugim problemima, a osobito u vezi s održavanjem rokova, pribavljanja potrebne dokumentacije, otklanjanja uočenih nedostataka, ocjene kvalitete, isplatom radova itd., posebno putem dnevnika. Nadzorni inženjer daje Izvođaču sva potrebna uputstva.

Točnost podataka upisanih u tijeku jednog dana svakodnevno potvrđuju svojim potpisom rukovoditelj radova i nadzorni inženjer.

Nadzori inženjer pohranjuje kod naručitelja kopiju potpisanih stranica, dok drugi primjerak ostaje kod Izvođača.

Podaci upisani u građevinski dnevnik ne smiju se ispravljati, mijenjati niti nadopunjavati. Eventualne ispravke, dopune ili promjene unose se u dnevnik novim upisom. 

Svi upisi u građevinski dnevnik smatraju se istinitim dok se ne dokaže suprotno. Troškove dokazivanja snosi ona strana koja je upisala neistiniti podatak u građevinski dnevnik.

Originalan tekst Pravilnika o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika možete pronaći u rubrici "REGULATIVA"


(31.08.2007.)

VAŽNO!!! OD 01.04.2010. OBAVEZNO ENERGETSKO CERTIFICIRANJE NOVIH ZGRADA


- NOVOSTI IZ ZAŠTITE NA RADU
- LICENCIRANJE TVRTKI
- OTVARANJE GRADILIŠTA U PRAKSI
- PRIJAVA INSPEKCIJI RADA
- PRIJAVA GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI
- PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA
- UREĐENJE GRADILIŠTA
- DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU
- ISKOPI
- PROJEKT BETONA
- ATESTNA DOKUMENTACIJA
- RAČUN
- NAPLATA IZVEDENIH RADOVA
- ZAŠTITA NA RADU
- GRAĐEVINSKA KNJIGA
- ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE ROKA ZAVRŠETKA RADOVA
- OPĆI I POSEBNI UVJETI UGOVORA O GRAĐENJU
- POPIS GRAĐEVINSKIH DNEVNIKA
- POPIS ATESTNE DOKUMENTACIJE
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE GLAVNOG IZVOĐAČA RADOVA
- ZAPISNIK SA TEHNIČKOG PREGLEDA
- PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA ZA STROJARSKE INSTALACIJE
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE GLAVNOG NADZORNOG INŽINJERA
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA ZA ELEKTROINSTALACIJE
- IZVOĐAČI 2- DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI PREGLED
- IZVOĐAČI 1- DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI PREGLED
- ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE
- DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI PREGLEDPretraži vijestiBono d.o.o., bojana@bono.hr
KONTAKT: Fax 01 29 30 133, GSM 098 19 32 570