Naslovna
 O nama
 GALANTERIJA
 ZA OPERATIVCA
 REGULATIVA
 NORMATIVI
 JAVNA NABAVA
 TEKSTILNI LANCI
 Linkovi
 Kontakt


A D R E S A R  NEZAOBILAZNA STRANICA GRAĐEVINSKOG OPERATIVCA  
Upiši traženi pojam


Google  Yahoo  MSN


GALANTERIJA - ZA OPERATIVCA - REGULATIVA - NORMATIVI - JAVNA NABAVA - TEKSTILNI LANCI -

  ZA OPERATIVCA

ZAŠTITA NA RADU
 
1.

OSNOVNE OBAVEZE POSLODAVCA U PODRUČJU ZAŠTITE NA RADU

1.

 Izraditi procjenu opasnosti u organizaciji

 

Procjena opasnosti je postupak kojim se utvrđuje razina rizika glede nastanka i veličine ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom, te poremećaja u procesu radu koji bi mogao izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje radnika.

 

 

 

 

 

Procjena je podloga za daljnje uređivanje zaštite na radu kod poslodavca, jer temeljem Zakona, poslodavac donosi akte kojima uređuje zaštitu na radu samo u opsegu primjerenom postojećoj opasnosti i štetnosti, pa u nizu djelatnosti poslodavac nije obavezan donositi opće akte, nego će kolektivnim ugovorima i pisanim uputama djelotvorno izvoditi primjenu pravila zaštite na radu.

 

 

 

 

 

 

 

Izradu procjene opasnosti poslodavac može povjeriti ovlaštenoj ustavovi, odnosno trgovačkom društvu, na način da je dužan sudjelovati u radu na procjeni, odnosno, osigurati sudjelovanje svojih ovlaštenika na svim razinama, službi ili stručnjaka za zaštitu na radu, te ostalih službi davanjem informacija, osiguranjem uvida u dokumentaciju, obilaska mjesta rada i drugo.

 

 

 

 

 

 

 

Revizija procjene opasnosti obavlja se nakon svake smrtne, skupne ili teže ozljede, utvrđenog slučaja profesionalne bolesti, te poremećaja u procesu rada koji je mogao izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje radnika, izmjena u procesu rada koje utječu na sigurnost i zdravlje radnika, kao i na temelju izvršnog rješenja inspektora rada, odnosno, najmanje svake dvije godine.

 

 

 

 

 

 

 

Moguća kazna za poslodavca je 10.000-40.000 kuna, a za odgovornu osobu 5.000-10.000 kuna (članak 18. stavak 1. Zakona o zaštiti na radu, N.N., br. 59/96., i 114/03.).

 

 

 

 

2.

Ustroj provedbe zaštite na radu urediti u pisanom obliku (uvijek kada ima više od 20 radnika)

 

 

Poslodavac je dužan u pisanom obliku utvrditi organizaciju provedbe zaštite na radu, pravila zaštite, te prava, obaveze i odgovornosti njegovih ovlaštenika i radnika, u dijelu u kojem ta pitanja nisu uređena  Zakonom  i propisima donesenim na temelju njega, te kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.            

 

 

 

 

 

U tom ustroju (pravilniku) treba definirati prava i dužnosti radnika, ovlaštenika i povjerenika radnika i to u skladu sa Zakonom o zaštiti radu, ali definirati i ona pitanja koja u Zakonu nisu precizno definirana.

 

 

 

 

Naravno, taj ustroj (pravilnik) treba biti prilagođen konkretnoj situaciji kod poslodavca, sukladno Procjeni opasnosti.

 

 

Moguća kazna za poslodavca je 10.000-40.000 kuna, a za odgovornu osobu 5.000-10.000 kuna (Članak 18., stavak 2.).

 

 

 

 

3.

Utvrditi organizaciju provedbe zaštite, te osigurati provedbu radnih postupaka u skladu s pravilima zaštite na radu

 

 

 

Poslodavac je dužan pisanim uputama osigurati provedbu procesa rada u skladu s propisima zaštite na radu. Pisane upute (ploče upozorenja, oznake itd.) trebaju biti istaknute na vidljivom mjestu uz mjesto rada, ali ih u obliku posebnih uputa trebaju dobiti i radnici na svakom radnom mjestu. Upute poslodavca moraju biti istaknute na mjestu rada radi njihovog korištenja.

 

 

 

 

 

 

 

Moguća kazna za poslodavca je 10.000-40.000 kuna, a za odgovornu osobu 5.000-10.000 kuna (Članak 18., stavak 5.).

 

 

 

 

4.

Odrediti osobu (ovlaštenika) koja će se posebno baviti problematikom zaštite na radu

 

 

Zavisno o broju radnika i procjeni opasnosti, poslodavac može poslove zaštite na radu obavljati sam ili ih može povjeriti ovlaštenoj pravnoj osobi.

 

 

 

Poslodavac koji zapošljava  do  50  radnika  može sam obavljati poslove zaštite na radu ,  može ih povjeriti svom ovlašteniku ili ugovoriti obavljanje tih poslova s ovlaštenom ustanovom ili  trgovačkim društvom  za poslove zaštite na radu.

 

 

 

 

Ako poslove zaštite na radu u Vašoj organizaciji obavljate sami ili ste to povjerili Vašem ovlašteniku, morate položiti Opći dio stručnog ispita iz zaštite na radu na temelju članka 19. Zakona o zaštiti na radu i Pravilniku o programu i načinu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu  (N.N., br. 114/02.).

 

 

 

 

 

 

 

Ispit se polaže u Zagrebu u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, prema posebnom programu na osnovu prijave s potrebnom dokumentacijom.

 

 

 

Pravilnik se primjenjuje na poslodavce koji zapošljavaju do pedeset ( 50) radnika, na poslodavce kojima rješenjem inspektora rada nije naređeno da zaposle stručnjaka za zaštitu na radu i na poslodavce koji zapošljavaju više od pedeset ( 50) radnika, a kojima je ministar nadležan za rad dozvolio da se poslovi zaštite na radu obavljaju bez zapošljavanja stručnjaka zaštite na radu.

 

 

 

 

 

 

 

Spomenuti stručni ispit ne moraju polagati oni poslodavci, odnosni ovlaštenici, koji su završili specijalističko usavršavanje iz područja zaštite na radu kod pravnih osoba registriranih za poslove obrazovanja odraslih, a na temelju odobrenja nadležnog ministarstva.

 

 

 

 

 

Moguća kazna za poslodavca je 10.000-40.000 kuna, a za odgovornu osobu 5.000-10.000 kuna (Članak 19., stavak 2. i Članak 20., stavak 1.).

 

 

 

 

5.

Stručnjak za zaštitu na radu

 

Poslodavac koji zapošljava više od 50 radnika dužan je zaposliti jednog (ili više) stručnjaka za zaštitu na radu, a ako zapošljava više od 250 radnika, tada treba imati Službu zaštite na radu i to od više osoba.

 

 

 

 

Poslodavac je dužan stručnjacima za zaštitu na radu, kao i Službi za zaštitu na radu osigurati uvjete za rad i pomoć stručnog osoblja, kao i potrebnu opremu, a vanjskoj službi ili stručnoj osobi osigurati sve potrebne podatke.

 

 

 

 

Moguća kazna za poslodavca je 10.000-40.000 kuna, a za odgovornu osobu 5.000-10.000 kuna (Članak 21., stavak 1.,  Članak 22., stavak 1., i Članak 22., stavak 2.).

 

 

 

 

6.

Povjerenik radnika za zaštitu na radu

 

Kod poslodavca koji zapošljava 20 ili više radnika, oni između sebe obavezno biraju i imenuju povjerenika za zaštitu na radu.

 

 

Dužnost poslodavca je osigurati povjereniku osposobljavanje za tu zadaću, davanje obavijesti i omogućavanje uvida u propise i isprave u svezi sa zaštitom. Osim toga, povjerenik uživa i posebnu zaštitu tijekom svojeg mandata. Poslodavac ne može protiv povjerenika pokrenuti ni postupak za nadoknadu štete, niti koju drugu represivnu mjeru, ako je povjerenik postupao sukladno svojim ovlastima.

 

 

 

 

 

 

 

Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu obuhvaća bitne informacije o propisima koji reguliraju zaštitu na radu; pravilima zaštite na radu; vrstama i opsezima opasnosti; mjerama zaštite na radu; izboru, zadacima, pravima i dužnostima povjerenika; problematici kojom se povjerenik bavi; postupcima povjerenika kada treba intervenirati, te djelovanju na ostale službe, tijela, institucije i osobe koje djeluju na području problematike zaštite na radu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Moguća kazna za poslodavca je 10.000-40.000 kuna, a za odgovornu osobu 5.000-10.000 kuna (Članak 30.).

 

 

 

7.

Odbor za zaštitu na radu

 

Kod poslodavca koji zapošljava 50 i više radnika, obavezno se osniva odbor za zaštitu na radu kao savjetodavno tijelo poslodavca.

 

 

 

Odbor čine poslodavac ili njegov ovlaštenik, rukovoditelj službe zaštite na radu (ili stručnjak za zaštitu na radu), specijalist medicine rada, te povjerenik ili njihov koordinator ( ako ih je više).

 

 

 

 

Odbor se sastaje najmanje jedanput u tri mjeseca. On planira i nadzire primjenu pravila zaštite na radu, obavještavanje i osposobljavanje iz zaštite na radu, vodi politiku sprečavanja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, te potiče stalno unapređivanje zaštite.

 

 

 

 

 

Eventualno moguća kazna za poslodavca je 10.000-20.000 kuna, a za odgovornu osobu 3.000-10.000 kuna.

 

 

 

8.

Osposobljavanje za rad na siguran način

 

Svi radnici na radnim mjestima za koja je Procjenom opasnosti utvrđeno da postoje određene opasnosti, trebaju biti osposobljeni za rad na siguran način i to prema opasnostima i mjerama zaštite za svaki posao ili aktivnost koju radnici mogu bilo kada obavljati.

 

 

 

 

 

Poslodavac je dužan provesti osposobljavanje za rad na siguran način prije započinjanja radnika s radom, prije promjena u procesu rada i prije premještanja radnika na neko drugo radno mjesto.

 

 

 

 

Poslodavci programe osposobljavanja radnika za rad na siguran način izvode na temelju odobrenja nadležnog ministra ili pak osposobljavanje ugovaraju s ovlaštenim trgovačkim društvima.

 

 

 

 

Prije pristupanja osposobljavanju, potrebno je napraviti Plan i program osposobljavanja. Radnicima koji još nisu osposobljeni za rad na siguran način, poslodavac mora osigurati rad pod nadzorom radnika osposobljenog za rad na siguran način.

 

 

 

 

 

Moguća kazna za poslodavca je 10.000-40.000 kuna, a za odgovornu osobu 5.000-10.000 kuna (Članak 27. stavak 1.).

 

 

 

9.

Poslovi s posebnim uvjetima rada

 

To su poslovi koje, radi sprečavanja štetnog utjecaja rada na život i zdravlje radnika (ozljede, profesionalne bolesti i bolesti i svezi s radom), mogu obavljati samo radnici koji osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, trebaju ispunjavati i neke posebne uvjete (dob, spol, zdravstveno i psihičko stanje, te stručna osposobljenost). Takve poslove mogu obavljati samo osobe koje udovoljavaju tim uvjetima. Da bi radnik bio adekvatno osposobljen, zvanje mu treba biti upisano u radnoj knjižici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslodavac ne smije rasporediti radnika na poslove s posebnim uvjetima rada ako prethodno na propisani način nije utvrđeno da radnik ispunjava potrebne uvjete ili ako više ne ispunjava uvjete za obavljanje tih poslova ili je protekao rok u kojem je radnik morao biti upućen na ponovni pregled

 

 

 

 

 

Moguća kazna za poslodavca je 10.000-40.000 kuna, a za odgovornu osobu 5.000-10.000 kuna (Članak 34. stavak 2.).

 

 

 

10.

Objekte namijenjene za rad, sredstva rada i instalacije održavati u takvom stanju koje ne ugrožava sigurnost, život i zdravlje radnika

 

 

 

To znači da takvi objekti i instalacije moraju biti izgrađeni na propisan način, ali i da se trebaju održavati i nadzirati u odgovarajućim rokovima. Ako se uoče neispravnosti koje ugrožavaju život ili zdravlje radnika, u takvim se objektima i sa takvim instalacijama ne smije više raditi.

 

 

 

 

 

Poslodavac treba redovno obavljati preglede ispravnosti svih strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, instalacija kao i osobnih zaštitnih sredstava i to prije stavljanja u uporabu, nakon svakog popravka stroja, uređaja ili osobnog zaštitnog sredstva, nakon premještanja stroja ili uređaja na drugo mjesto rada, a i inače najmanje jednom svake dvije godine. Proizvođač stroja ili uređaja mora stroj ili uređaj proizvesti u skladu s propisima zaštite na radu, a poslodavac mora od izvođača ili uvoznika stroja osigurati ispravu kojom se potvrđuje da je to tako. Strojevi s povećanom opasnošću su strojevi pokretani nekom energijom (struja, zrak, plin) skele, posude pod tlakom, vozila itd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moguća kazna za poslodavca je 10.000-20.000 kuna, a za odgovornu osobu 3.000-10.000 kuna (Članci 51. i 52.).

 

 

 

11.

Organizirati radne postupke tako da oni ne djeluju štetno na sigurnost i zdravlje radnika

 

 

Poslodavac ovaj zahtjev ispunjava provođenjem općih načela zaštite na radu i to:

 

 

 - izbjegavanje opasnosti i štetnosti,

 

 - procjena opasnosti i štetnosti koje se ne mogu otkloniti    primjenom osnovnih pravila zaštite na radu

 

 

 - sprečavanje opasnosti i štetnosti na njihovom izvoru,

 

 - zamjena opasnog radnog postupka neopasnim,

 

 -davanje prednosti skupnim mjerama zaštite pred pojedinačnim

 

 - odgovarajuće osposobljavanje i obavješćivanje radnika,

 

 - planiranje zaštite na radu s ciljem međusobnog povezivanja tehnike, ustroja rada, uvjeta rada, ljudskih odnosa i utjecaja okoliša na radno mjesto,

 

 

 

 - prilagođavanje tehničkom napretku,

 

 - prilagodba rada radnika, naročito u svezi s oblikovanjem mjesta rada, izbora opreme te načina rada i proizvodnje, posebice u svrhu ublažavanja jednoličnog rada i rada po učinku, kako bi se smanjio njihov štetan učinak na zdravlje

 

 

 

 

Uvijek kada se radi s opasnim tvarima (plinovi, zapaljive tvari, eksplozivi, otrovi, biološki aktivne tvari, kiseline i lužine itd.) poslodavac treba te tvari odgovarajuće označiti i primijeniti mjere zaštite za radnike koji njima rade. Opasne tvari trebaju biti označene na ambalaži u kojoj se nalaze, radnici trebaju poznavati opasnosti i mjere zaštite, te poštivati mjere zaštite.

 

 

 

 

 

 

Obaveza je poslodavca da koncentracije štetnih i opasnih tvari u radnim prostorima (plinovi,prašina,aerosoli,pare) redovito provjerava i da ih drži ispod maksim. dopuštene koncentracije.

 

 

 

Moguća kazna za poslodavca je 10.000-20.000 kuna, a za odgovornu osobu 3.000-10.000 kuna (Članak 49.).

 

 

 

12.

Poslodavac je u radnim prostorijama dužan obavljati ispitivanja mikroklime, buke, rasvjete, vibracija i štetnih zračenja

 

 

 

Poslodavac je dužan obavljati ispitivanja u radnim prostorijama:

 

 - u kojima proces rada koji se u njima obavlja utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka,

 

 

 - u kojima u procesu rada nastaje buka i vibracije,

 

 - u kojima se pri radu koriste i proizvode opasne tvari,

 

 - u kojima pri radu nastaju opasna zračenja u kojima je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću rasvjetu.

 

 

Ova se ispitivanja provode u rokovima koji ne mogu biti duži od dvije godine.

 

 

Moguća kazna za poslodavca je 10.000-20.000 kuna, a za odgovornu osobu 3.000-10.000 kuna (Članak 50.).

 

 

 

13.

Osigurati radnicima odgovarajuća osobna zaštitna sredstva uvijek kada se na drugi način radnici ne mogu zaštiti

 

 

 

Osobna zaštitna sredstva su odjevni i drugi predmeti i uređaji koje na sebi nose osobe na radu, a pogodni su za sprečavanje oštećenja zdravlja i drugih štetnih posljedica za osobe na radu. Ona moraju odgovarati pojedinom radniku, biti ispravna i moraju se koristiti.

 

 

 

 

 

Ova se ispitivanja provode u rokovima koji ne mogu biti duži od dvije godine.

 

 

Moguća kazna za poslodavca je 10.000-40.000 kuna, a za odgovornu osobu 5.000-10.000 kuna (Članak 43. stavak 3.).

 

 

 

14.

Privremeno radilište (gradilište)

 

Poslodavac je dužan:

 

 - prije početka radova urediti radilište i osigurati da se radovi obavljaju sukladno pravilima zaštite na radu,

 

 

 - najmanje osam dana prije početka izvođenja radova dostaviti obavijest nadležnom tijelu inspekcije rada uz dostavu plana uređenja gradilišta,

 

 

 

 - obavijest o radilištu poslodavac nije dužan dostaviti ako radovi na radilištu traju kraće od pet dana, te u tom slučaju nije dužan izraditi ni plan uređenja gradilišta,

 

 

 

 - na radilištu čuvati dokaze o osposobljenosti radnika, posebnim uvjetima rada, dokaze o ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i ostalu dokumentaciju za izvođenje radova,

 

 

 

 

 - na zajedničkom privremenom radilištu imenovati koordinatora za zaštitu na radu,

 

 

 - za koordinatora se može postaviti osoba koja posjeduje potrebna stručna znanja vezana za sigurno izvođenje radova na radilištu,

 

 

 

 - osoba odgovorna za koordinaciju zaštite na radu na gradilištu po posebnim propisima, odnosno druga odgovorna osoba u drugim djelatnostima, dužna je voditi dnevnu evidenciju poslodavaca i radnika nazočnih na privremenom zajedničkom radilištu.

 

 

 

 

 

Moguća kazna za poslodavca je 10.000-40.000 kuna, a za odgovornu osobu 5.000-10.000 kuna (članci 55.stavak 1.,56.stavak 1. i 2.,57. stavak 1. do 6.).

 

 

 

 

15.

Osigurati zaštitu od požara, te izraditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj iznenadnog događaja

 

 

Obaveza poslodavca je da:

 

 - u svakom objektu, uzimajući u obzir tehnološki proces, tvari koje se u radu koriste, način rada, uskladištenje opasnih tvari, kao i veličinu objekta, poduzme mjere da ne bi nastao požar, a ako ipak dođe do požara treba smanjiti opasnost za sigurnost i zdravlje radnika na najmanju moguću mjeru,

 

 

 

 

 

 - organizirati i osigurati evakuaciju i spašavanje u slučaju iznenadnog događaja i osposobiti osobe koje će izvoditi evakuaciju i spašavanje,

 

 

 

 - staviti na raspolaganje potrebnu opremu,

 

 - utvrditi plan evakuacije i spašavanja,

 

 - izvoditi praktične vježbe najmanje jedanput u dvije godine.

 

Moguća kazna za poslodavca je 10.000-20.000 kuna, a za odgovornu osobu 3.000-10.000 kuna (Članak 60.).

 

 

 

16.

Osigurati pružanje prve pomoći radnicima

 

Poslodavac je obavezan:

 

 - osigurati pružanje prve pomoći radnicima za slučaj ozljede na radu ili iznenadne bolesti,

 

 

 - u radnim prostorijama i na svakom radilištu gdje istodobno radi do 20 radnika, osposobiti najmanje jednog od njih za pružanje prve pomoći, te još po jednog na svakih 50 radnika,

 

 

 

 - osigurati potrebnu opremu i sanitetski materijal.

 

Moguća kazna za poslodavca je 10.000-20.000 kuna, a za odgovornu osobu 3.000-10.000 kuna (Članak 62.).

 

 

 

17.

Provesti zaštitu nepušača od djelovanja duhanskog dima

 

Obaveza poslodavca je u slijedećem:

 

 - prikladnim mjerama izvoditi zaštitu nepušača od djelovanja duhanskog dima,

 

 

 - zabraniti pušenje na sastancima

 

 - osigurati prostoriju za pušenje uz prethodnu zabranu pušenja u ostalim prostorijama i prostorima,

 

 

 - nadzirati provedbu zabrane pušenja.

 

Moguća kazna za poslodavca je 10.000-20.000 kuna, a za odgovornu osobu 3.000-10.000 kuna (Članak 63.).

 

 

 

18.

Zabrana uzimanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti

 

Obaveza poslodavca je:

 

 - zabraniti unošenje alkohola u radne prostorije i prostore,

 

 - zabraniti rad radnicima pod utjecajem alkohola

 

 - prikladnim mjerama i sredstvima utvrditi alkoholiziranost radnika,

 

 

 - udaljiti s mjesta rada radnika za kojeg se utvrdi da je u alkoholiziranom stanju,

 

 

 - udaljiti s mjesta rada radnika koji je pod utjecajem drugih sredstava ovisnosti.

 

 

Moguća kazna za poslodavca je 10.000-20.000 kuna, a za odgovornu osobu 3.000-10.000 kuna (Članak 64.).

 

 

 

19.

Poslodavac treba čuvati isprave i voditi odgovarajuće evidencije iz zaštite na radu

 

 

Poslodavac je dužan:

 

 - posjedovati glavni projekt prema posebnom propisu iz kojeg je vidljiva primjena osnovnih pravila zaštite na radu za građevinu ili dio građevine u trenutku korištenja,

 

 

 

 - čuvati upute o načinu korištenja i voditi evidenciju o strojevima i uređajima s povećanim opasnostima dok se tim strojevima i uređajima koristi,

 

 

 

 - čuvati isprave o obavljenim ispitivanjima,

 

 - čuvati dokaze o ispravnosti instalacija,

 

 - voditi evidencije o radnicima osposobljenim za rad na siguran način,

 

 

 - voditi evidencije o radnicima raspoređenim na poslove s posebnim uvjetima rada,

 

 

 - čuvati planove uređenja privremenih radilišta dok se tim radilištima koristi,

 

 

 - voditi evidencije o opasnim tvarima koje proizvodi, prerađuje ili upotrebljava,

 

 

 - voditi evidenciju o ozljedama na radu, slučajevima profesionalnih bolesti i poremećaja u tehnološkom procesu koji su izazvali ili mogli izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika.

 

 

 

 

Poslodavac je dužan voditi knjigu nadzora i inspekciji rada podnositi godišnje izvještaje o ozljedama i slučajevima profesionalnih bolesti.

 

 

 

Moguća kazna za poslodavca je 10.000-20.000 kuna, a za odgovornu osobu 3.000-10.000 kuna (Članci 74. stavak 1. i 2., 75. stavak 1. i 2.).

 

 

 

 

20.

Poslodavac treba obavljati sve svoje obaveze prema inspekciji rada

 

 

Obaveza poslodavca prema inspekciji rada:

 

 - na zahtjev inspektora rada dati obavijesti i podatke koji su mu potrebni u obavljanju nadzora,

 

 

 - za vrijeme obavljanja nadzora dužan je inspektoru rada omogućiti utvrđivanje činjenica koje su potrebne radi ocjene da li je postupano prema propisima zaštite na radu,

 

 

 

 - odrediti svojeg ovlaštenika koji će inspektoru pružiti pomoć pri utvrđivanju činjenica i staviti na uvid isprave, te predlagati izvođenje odgovarajućih dokaza,

 

 

 

 - u roku od 7 dana od isteka roka utvrđenog rješenjem inspektora rada izvijestiti inspekciju rada o izvršenju rješenja ili razlozima zbog kojih rješenje nije izvršeno,

 

 

 

 - izvijestiti inspekciju rada o smrtnoj,  težoj ili skupnoj ozljedi odmah po nastanku, a u daljnjem roku od četrdeset osam (48) sati od nastanka ozljede, dostaviti inspekciji rada propisano pisano izvješće.

 

 

 

 

Moguća kazna za poslodavca je 10.000-40.000 kuna, a za odgovornu osobu 5.000-10.000 kuna (Članak 71. stavak 1. i 2., i članak 72.). 

 

 

 

 

 

 

2.

KAKO UREDITI ZAŠTITU NA RADU KOD MALOG POSLODAVCA U 10 KORAKA

 

 

 

1.

Provesti osposobljavanje poslodavca

 

ili osobe koja će kod poslodavca voditi poslove zaštite na radu sukladno članku 19. Zakona, a do ispunjenja ovog uvjeta poslove ugovoriti s ovlaštenom ustanovom ili društvom.

 

 

 

 

2.

Provesti preglede ispravnosti svih strojeva i uređaja

 

s povećanim opasnostima, pripadajućih instalacija (električne, gromobranske, plinske, hidrantske i drugo), te mikroklime i drugih štetnosti koje eventualno postoje u radnim prostorima.

 

 

 

 

3.

Izraditi procjenu opasnosti

 

kao podlogu za uređivanje zaštite na radu kod poslodavca.

 

 

4.

Izraditi pravilnik zaštite na radu

 

sukladno procjeni opasnosti. Obaveza izrade ovakvog akta ne odnosi se na poslodavce koji zapošljavaju manje od 20 radnika, ali je za preporučiti.

 

 

 

 

5.

Za poslove s posebnim uvjetima rada

 

(npr. rukovatelji viličara, dizalica, motornih pila, zidari, tesari i dr.) provesti stručno osposobljavanje, te izvršiti provjeru njihovih psihofizičkih sposobnosti (liječnički pregled).

 

 

 

 

6.

Izraditi plan i program osposobljavanja radnika

 

za rad na siguran način sukladno Procjeni opasnosti, te eventualno zatražiti odobrenje nadležnog ministra za izvođenje osposobljavanja radnika za rad na siguran način.

 

 

 

 

7.

Provesti osposobljavanje radnika

 

za rad na siguran način. Osposobljavanje može provesti sam poslodavac ako je dobio odobrenje nadležnog ministra ili može osposobljavanje povjeriti stručnoj ustanovi koja ima adekvatno ovlaštenje.

 

 

 

 

 

8.

Osposobiti ovlaštenike poslodavca

 

tj. osobe koje rukovode radom najmanje jednog radnika, a na koje je poslodavac prenio određena ovlaštenja iz zaštite na radu Ugovorom o radu.

 

 

 

 

9.

Osposobiti povjerenike radnika

 

za zaštitu na radu.

 

 

10.

Osigurati pružanje prve pomoći

 

radnicima za slučaj ozljede na radu ili iznenadne bolesti. Osposobiti potreban broj radnika.

 

 

 (31.08.2007.)

VAŽNO!!! OD 01.04.2010. OBAVEZNO ENERGETSKO CERTIFICIRANJE NOVIH ZGRADA


- NOVOSTI IZ ZAŠTITE NA RADU
- LICENCIRANJE TVRTKI
- OTVARANJE GRADILIŠTA U PRAKSI
- PRIJAVA INSPEKCIJI RADA
- PRIJAVA GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI
- PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA
- UREĐENJE GRADILIŠTA
- DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU
- ISKOPI
- PROJEKT BETONA
- ATESTNA DOKUMENTACIJA
- RAČUN
- NAPLATA IZVEDENIH RADOVA
- GRAĐEVINSKA KNJIGA
- GRAĐEVINSKI DNEVNIK
- ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE ROKA ZAVRŠETKA RADOVA
- OPĆI I POSEBNI UVJETI UGOVORA O GRAĐENJU
- POPIS GRAĐEVINSKIH DNEVNIKA
- POPIS ATESTNE DOKUMENTACIJE
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE GLAVNOG IZVOĐAČA RADOVA
- ZAPISNIK SA TEHNIČKOG PREGLEDA
- PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA ZA STROJARSKE INSTALACIJE
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE GLAVNOG NADZORNOG INŽINJERA
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA ZA ELEKTROINSTALACIJE
- IZVOĐAČI 2- DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI PREGLED
- IZVOĐAČI 1- DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI PREGLED
- ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE
- DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI PREGLEDPretraži vijestiBono d.o.o., bojana@bono.hr
KONTAKT: Fax 01 29 30 133, GSM 098 19 32 570