Naslovna
 O nama
 GALANTERIJA
 ZA OPERATIVCA
 REGULATIVA
 NORMATIVI
 JAVNA NABAVA
 TEKSTILNI LANCI
 Linkovi
 Kontakt


A D R E S A R  NEZAOBILAZNA STRANICA GRAĐEVINSKOG OPERATIVCA  
Upiši traženi pojam


Google  Yahoo  MSN


GALANTERIJA - ZA OPERATIVCA - REGULATIVA - NORMATIVI - JAVNA NABAVA - TEKSTILNI LANCI -

  ZA OPERATIVCA

PRIJAVA GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI
 

"BRANKOINVEST" d.o.o. ZAGREB, Domobranska 99

URED DRŽAVNE UPRAVE U 
KRAPINSKO - ZAGORSKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE, 
ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO 
ISPOSTAVA ZABOK
49210   Z A B O K
Kumrovečka 6
PREDMET: OBAVIJEST O POČETKU RADOVA
Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji čl.249

I Z V J E Š T A V A M O

da počinjemo izvoditi radove na rekonstrukciji postojećeg prostora u objektu NBO bolničke građevine Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice u Krapinskim Toplicama, na kat. čest. broj 88 (2084) z.k.ul.broj: 7 k.o. Krapinske Toplice.
Investitor: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Krapinske Toplice, Gajeva 2. 
Radove ćemo izvesti po Ugovoru br.07-29/155-2006. od 15.11. 2006. god. i Građevnoj dozvoli (Klasa: UP/I-361-03/06-01/72, Ur.broj: 2140-10-04-03/3-06-18 od 27.08.2006. god. 
Privitak:
1.      Građevna dozvola – preslik
2.      Ugovor o izvođenju radova – preslik
3.      Rješenje o imenovanju voditelja radova – preslik
  
S poštovanjem,
                                                            Direktor:


(15.03.2008.)

VAŽNO!!! OD 01.04.2010. OBAVEZNO ENERGETSKO CERTIFICIRANJE NOVIH ZGRADA


- NOVOSTI IZ ZAŠTITE NA RADU
- LICENCIRANJE TVRTKI
- OTVARANJE GRADILIŠTA U PRAKSI
- PRIJAVA INSPEKCIJI RADA
- PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA
- UREĐENJE GRADILIŠTA
- DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU
- ISKOPI
- PROJEKT BETONA
- ATESTNA DOKUMENTACIJA
- RAČUN
- NAPLATA IZVEDENIH RADOVA
- GRAĐEVINSKA KNJIGA
- GRAĐEVINSKI DNEVNIK
- ZAŠTITA NA RADU
- ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE ROKA ZAVRŠETKA RADOVA
- OPĆI I POSEBNI UVJETI UGOVORA O GRAĐENJU
- POPIS GRAĐEVINSKIH DNEVNIKA
- POPIS ATESTNE DOKUMENTACIJE
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE GLAVNOG IZVOĐAČA RADOVA
- ZAPISNIK SA TEHNIČKOG PREGLEDA
- PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA ZA STROJARSKE INSTALACIJE
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE GLAVNOG NADZORNOG INŽINJERA
- ZAVRŠNO IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA ZA ELEKTROINSTALACIJE
- IZVOĐAČI 2- DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI PREGLED
- IZVOĐAČI 1- DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI PREGLED
- ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE
- DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČKI PREGLEDPretraži vijestiBono d.o.o., bojana@bono.hr
KONTAKT: Fax 01 29 30 133, GSM 098 19 32 570